Vispārējie noteikumi un nosacījumi

1. Ievada noteikumi

1.1 Šie ir uzņēmuma NOARK Electric Europe s.r.o., juridiskā adrese Prāga 9, Horní Počernice, Sezemická 2757/2, pasta indekss: 193 00, reģistrēts Komercreģistrā, ko kārto Municipālā tiesa Prāgā, C iedaļa, faila nr. 181277 (“Pārdevējs”), Vispārējie noteikumi un nosacījumi (“VNN”), kas nosaka savstarpējās tiesības un pienākumus starp Pārdevēju un personu (“Pircējs”), kura ir ieinteresēta iegādāties preces, kuras Pārdevējs piedāvā (“Preces”) pašreizējā Preču cenrādī (“Cenrādis”).

1.2 Ja starp Pārdevēju un Pircēju (kopā sauktas “Puses” vai katra atsevišķi kā “Puse”) nav noslēgta vispārēja vienošanās (“Vispārējā vienošanās”), kurā precizētas atšķirīgas vienošanās saskaņā ar konkrētajiem punktiem, šie VNN un Pirkuma līgums (kā noteikts tālāk) veido pilnīgu un galīgu vienošanos starp Pusēm par Preču piegādes un pieņemšanas noteikumiem un nosacījumiem. Visus jautājumus, kas šeit nav ietverti, reglamentē attiecīgie Akta Nr. 89/2012 Coll noteikumi, Civilkodekss, ar grozījumiem (“Civilkodekss”)

2. Preču Pirkuma pasūtījums

2.1 Pārdevējs ir iepazīstinājis Pircēju ar šo VNN saturu, un, pamatojoties uz šiem VNN un citu Pārdevēja sniegto informāciju, Pircējs ar pirkuma pasūtījumu (“Pirkuma pasūtījums”) izsaka savu vēlmi iegādāties Preces no Pārdevēja par cenu, kas norādīta Cenrādī vai kā citādi vienojas (“Pirkuma cena”).

2.2 Pirkuma pasūtījums vienmēr ietver šo: a) tās personas identifikācijas dati, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pircēju, b) pasūtīto Preču apraksts (kods) saskaņā ar Cenrādi un to daudzums, un c) Preču piegādes veids un, ja piemērojams, citas ziņas, par kurām Puses ir vienojušās. Aizpildīto Pirkuma pasūtījumu Pircējs nogādā Pārdevējam personīgi, pa pastu nosūta uz Pārdevēja juridisko adresi vai uz Vispārējā vienošanās tekstā norādīto adresi, vai piegādā Pirkuma pasūtījumu Pārdevējam pa e-pastu vai nogādā tam citā veidā, par ko Puses vienojušās. Pirkuma pasūtījums uzskatāms par priekšlikumu parakstīt atsevišķu pirkuma līgumu un līdz ar to kļūst saistošs, kad piegādāts Pārdevējam. Nosūtot Pirkuma pasūtījumu, Pircējs dod savu skaidri izteiktu piekrišanu pirkuma līgumam (un jebkurām un visām no tā izrietošām saistībām), ko regulē VNN. Pārdevēja pienākums ir atzīmēt šīs saņemšanas datumu piegādātajā Pirkuma pasūtījumā. Pirkuma līgums tiek noslēgts, kad Pārdevējs paraksta piegādāto Pirkuma pasūtījumu (“Pirkuma līgums”).

3. Pirkuma cena, rēķinu izrakstīšana, maksājumu noteikumi un nosacījumi

3.1 Par piegādātajām Precēm Pircēja pienākums ir samaksāt Pārdevējam pirkuma cenu, kas noteikta saskaņā ar spēkā esošo Cenrādi vai par ko Puses vienojušās citādi pluss PVN. Lai novērstu visas šaubas, panākta vienošanās, ka Cenrādī pirkuma cenas ir noteiktas bez PVN.

3.2 Pārdevējs ir tiesīgs veikt izmaiņas cenrādī jebkurā laikā un vienpusēji; tomēr jebkādas izmaiņas vai pārveidošanas Cenrādī neattiecas uz nevienu no Precēm, kas pasūtītas, pamatojoties uz Pirkuma pasūtījumiem, kuri tika piegādāti Pārdevējam pirms šādas maiņas vai pārveidošanas datuma. Atjaunināto Cenrādi, kurā norādīts spēkā stāšanās datums, publicē Pārdevēja tīmekļa vietnē vai nosūta Pircējam, izmantojot e-pasta ziņojumu.

3.3 Ja Pārdevējs un Pircējs nav vienojušies citādi, Pirkuma cenā neiekļauj Preču iepakošanas, transportēšanas, apstrādes, uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā izmaksas vai iepakojuma likvidēšanas un pārstrādes izmaksas (“Citas izmaksas”). Citu izmaksu summu norāda Cenrādī un pievieno Pirkuma cenai.

3.4 Pirkuma cena ir jāsamaksā septiņu (7) dienu laikā no attiecīgā nodokļa dokumenta (pro forma faktūrrēķina) izdošanas datuma, kam jāsniedz informācija, kas prasīta Aktā Nr. 235/2004 Coll. Par pievienotās vērtības nodokli, ar grozījumiem. Attiecīgo summu Pircējs samaksā ar bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja kontu, kā norādīts attiecīgajā rēķinā vai citādi paziņota Pircējam. Pirkuma cena tiek uzskatīta par samaksātu dienā, kad pilna summa tiek kreditēta Pārdevēja attiecīgajā kontā.

3.5 Ja Pircējs kavē jebkura rēķina apmaksu, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt līgumsodu par katru kavējuma dienu 0,05 % apmērā no maksājamās summas.

4. Preču piegāde

4.1 Preces var piegādāt tikai tad, kad ir pilnībā samaksāta Pirkuma cena. Piegādes termiņš ir trīsdesmit (30) dienas no Pirkuma cenas samaksas, ja vien Pārdevējs nenosaka citādi. Pārdevējam ir tiesības uz laiku apturēt Preču piegādes termiņu, kamēr Pircējs kavē apmaksu jebkādā apjomā, kam pienācis termiņš, kas izriet no Vispārējās vienošanās vai Pirkuma līguma. Pārdevējs neuzņemas nekādu atbildību par šādu kavējumu.

4.2 Pārdevēja pienākums ir piegādāt Preces Pircējam, nosūtot tās uz Pircēja adresi, kā norādīts Pirkuma līgumā, vai atkarībā no apstākļiem uz citu adresi, kas rakstiski paziņota Pārdevējam (“Nosūtījums”). Tiek uzskatīts, ka Pārdevēja pienākums ir pilnībā izpildīts un preces ir piegādātas Pircējam brīdī, kad Nosūtījums tiek nodots pārvadāšanai pirmajam pārvadātājam. Nosūtījums vienmēr ir skaidri un pietiekami marķēts kā nosūtījums, kas paredzēts Pircējam; tādējādi Preču piegāde ir spēkā, kad Nosūtījums nodots pirmajam pārvadātājam pārvadāšanai. Saskaņā ar Civilkodeksu Preču bojājumu risks tiek nodots Pircējam pēc Nosūtījuma nodošanas pirmajam pārvadātājam pārvadāšanai uz piegādes vietu.

4.3 Ja vien šajos VNN nav izklāstīts citādi vai, ja nav citādas vienošanās starp Pārdevēju un Pircēju, preces piegādā saskaņā ar CIP termiņu saskaņā ar INCOTERMS 2010. Par nosūtīšanas vietu un galamērķa vietu Pārdevējs un Pircējs savā starpā vienojas konkrētajā gadījumā.

5. Preču īpašumtiesību iegūšana

5.1 Pircējs iegūst preču īpašumtiesības, kad tās nodotas Pircējam, ja Pircējs ir pilnībā samaksājis Pirkuma cenu.

6. Garantija

6.1 Pārdevējs dod Pircējam Preču kvalitātes garantiju; garantijas termiņš ir pieci (5) gadi no dienas, kad Pircējs pieņēmis Preces (“Garantijas periods”). Ar kvalitātes garantiju Pārdevējs apņemas, ka Pircēja iegādātās preces ir derīgas pieņemtajam lietošanas mērķim visā norādītajā garantijas periodā.

6.2 Garantija neattiecas konkrēti uz defektiem, kas radušies vai izriet no: (a) Preču neatbilstošas glabāšanas pirms to uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā; (b) neatbilstošas, nepareizi izstrādātas vai nepareizi veiktas Preču uzstādīšanas, vai Preču nepareizas izmantošanas; (c) nolietojuma, kas saistīts ar Preču dabisko dzīves ciklu un to regulāru izmantošanu (piemēram, impulsa sprieguma aizsargu varistors; (d) Preču pārmērīgas izmantošanas, t. i., to izmantošana pretēji Pārdevēja ieteikumiem vai norādījumiem (piemēram, pārsniedzot deklarēto darbības ciklu skaitu); (e) jebkuras Preču izmaiņas vai pārveidošanas, ko veicis Pircējs vai jebkura trešā persona, izņemot personas, kuras norādījis vai apstiprinājis pārdevējs;
(f) ārējiem faktoriem, kas ir ārpus Pārdevēja kontroles; (g) nepārvaramas varas (force majeure) dēļ, kas konkrēti attiecas uz plūdiem, ugunsgrēku, zibeni, zemestrīci, streikiem vai civilajiem nemieriem.

6.3 Garantijas izņēmumi ir sīki izklāstīti Pretenziju apstrādes noteikumos, kas ir pieejami Pārdevēja tīmekļa vietnē (“Pretenziju apstrādes noteikumi”). Ja ir neatbilstības starp Pretenziju apstrādes noteikumiem, un šiem VNN, noteicošie ir VNN.

6.4 Jebkāda Pircēja Preču atgriešana Pārdevējam ir atkarīga no pārdevēja piekrišanas. Preces var nosūtīt atpakaļ tikai, ja Preces ir pilnīgā komplektācijā un nav bojātas, ieskaitot iepakojumu, ne vēlāk kā divus (2) gadus no to piegādes. Cenu, par kādu Pārdevējs pērk šādas Preces, nosaka Pircējs, pamatojoties uz Pārdevēja veikto pārbaudi. Visas izmaksas, kas saistītas ar atpakaļpārdošanu (pasta sūtījumu, iepakošanas maksu utt.) Pārdevējam, sedz Pircējs. Pēc Pārdevēja pieprasījuma Pircējs maksā Pārdevējam pakalpojuma maksu, lai segtu citas papildu izmaksas, kas Pārdevējam radušās saistībā ar preču atgriešanu.

7. Pretenzijas un Eiropas garantija

7.1. Pircējs ir tiesīgs izmantot tiesības, kas izriet no defektīva snieguma saistībā ar jebkādiem Preču defektiem, kas radušies garantijas periodā (“Pretenzija”), jebkurā pārdevēja filiālē, kas norādīta sarakstā, kurš iesniegts Pircējam, iegādājoties Preces, un kas ir pieejams Pārdevēja tīmekļa vietnē (“Saraksts”). Saskaņā ar Pretenziju apstrādes noteikumos definētajiem noteikumiem un nosacījumiem Pircējs ir tiesīgs iesniegt Pretenziju arī ārpus tās valsts teritorijas, kurā Preces tika pirktas.

7.2 Pircējs ne vēlāk kā četrpadsmit (14) dienu laikā no Preču piegādes izmanto tiesības, kas izriet no defektīva snieguma attiecībā uz piegādāto preču apjomu.

7.3 Pircējs pēc tās pieņemšanas pārbauda Preces, ciktāl tas ir iespējams un ziņo par defektiem (ja tādi ir), izmantojot pārvadātāja protokolu. Tiesības, kas izriet no defektīva snieguma par defektiem, ko Pircējs būtu varējis atklāt Preču pieņemšanas laikā, vairs nav spēkā pēc Preču pieņemšanas, un tādā gadījumā Pretenzija netiks pieņemta. Tomēr pat šādā gadījumā Pārdevējs ir pilnvarots, bet tam nav pienākuma pieņemt Pretenziju.

7.4 Pircējs ar šo atzīst, ka atbrīvojumus no garantijas, noteikumus un nosacījumus Pretenzijas iesniegšanai, kā arī apstākļus, kādos Pretenzija netiks atzīta par pamatotu, nosaka Pretenziju apstrādes noteikumi, kuru saturs ir darīts zināms Pircējam pirms Pirkuma līguma noslēgšanas.

8. Personas datu apstrāde

8.1 Jebkādi Pircēja personas dati Akta Nr. 101/2000 Coll. par personas datu aizsardzību, ar grozījumiem (“PDA Akts”), 4. iedaļas a) punkta izteiksmē, kurus Pircējs sniedza Pārdevējam saistībā ar Vispārējās vienošanās vai Pirkuma līguma noslēgšanu un izpildi, vai ko Pārdevējs ir ieguvis citā likumīgā veidā vai, attiecīgā gadījumā, kas ir radīti, apstrādājot šādus iegūtus datus (“Personas dati”), apstrādā Pārdevējs vai apstrādātājs, kuru Pārdevējs pilnvarojis šādu Personas datu izmantošanai saistībā ar Pārdevēja uzņēmējdarbības jomu, t. i., darbībām, kas tieši vai netieši saistītas ar Pārdevēja komercdarbībām, tostarp komercpiedāvājumiem un rūpēm par klientu, automatizētā veidā (izmantojot datortehnoloģijas), kā arī manuāli. Pārdevējs apstrādā Personas datus visā to līgumattiecību laikā, ko nosaka Vispārējā vienošanās vai Pirkuma līgums, kā arī laikposmā, ko nosaka vispārēji saistošas tiesību normas. Pircējs paziņo, ka ir informēts par Personas datu apstrādes apjomu, metodi, mērķi un ilgumu, kā noteikts Vispārējās vienošanās tekstā, Pirkuma līgumā un šajos VNN, un, parakstot Vispārējo vienošanos vai Pirkuma līgumu, Pircējs sniedz Pārdevējam skaidri izteiktu piekrišanu par šādu Personas datu apstrādi. Turklāt Pircējs piekrīt, ka personas datus var apstrādāt un nosūtīt Pārdevējs un jebkurš cits administrators, kas jāsaprot arī kā starp tiem vai trešās personas (tostarp uz trešajām valstīm), lai pienācīgi izpildītu Vispārējo vienošanos vai Pirkuma līgumu, uzlabotu rūpes par klientu saistībā ar Pircēju, veiktu mārketinga aktivitātes vai informētu citus administratorus par Pircēja maksātspēju un uzticamību.

9. Komercinformācijas sūtīšana

9.1 Pircējs ar šo atzīst, ka komercpaziņojumus saskaņā ar Akta Nr. 480/2004 Coll. 2. iedaļu f) punktu, par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumiem, ar grozījumiem, Pārdevējs, izmantojot elektroniskos līdzekļus, var nosūtīt uz adresēm, kuras Pircējs norādījis Pārdevējam saistībā ar Vispārējo vienošanos vai Pirkuma līgumu, un, parakstot Vispārējo vienošanos vai Pirkuma līgumu, Pircējs dod skaidri izteiktu piekrišanu Pārdevējam to darīt.

10. Paziņojumi

10.1 Ja nav norādīts citādi, jebkuri un visi paziņojumi, ziņojumi vai cita saziņa starp Pusēm ir jāveic rakstiski. Pušu pienākums ir nodot viena otrai rakstiskus dokumentus uz adresēm, kas norādītas Vispārējās vienošanās tekstā vai Pirkuma līgumā, vai par kurām Puses ir citādi paziņojušas: a) personīgi piegādājot ar saņemšanas apstiprinājumu; b) ar ierakstītu vēstuli; c) ar kurjera pakalpojumu ar saņemšanas apstiprinājumu; vai d) pa e-pastu. Jebkuri dokumenti, kas ietekmē Vispārējās vienošanās vai Pirkuma līguma uzsākšanu, pārveidošanu vai izbeigšanu, ir jānogādā tikai rakstveidā uz juridisko adresi vai adresi, kas norādīta Vispārējās vienošanās tekstā. Jebkurš paziņojums tiek uzskatīts par pienācīgi nosūtītu attiecīgajai Pusei, kad tas ir sasniedzis adresāta tiesību nodošanas aģentu. Paziņojumi tiek uzskatīti par piegādātiem saskaņā ar Civilkodeksa 570. Iedaļu arī tad, ja Puse, kas ir adresāts, tīši traucē to piegādi. Paziņojumi, kas nosūtīti, izmantojot pasta pakalpojumu sniedzēju, tiek uzskatīti par piegādātiem trešajā (vai 15., ja paziņojumi nosūtīti uz ārvalstīm) darba dienā pēc to nosūtīšanas.

10.2 Puses apņemas rakstiski un bez kavēšanās informēt viena otru par jebkurām izmaiņām datos, kas norādīti Vispārējās vienošanās tekstā vai Pirkuma līgumā. Ja kāda no abām Pusēm pārkāpj šo pienākumu, jebkura korespondence, kas nosūtīta uz šīs Puses pēdējo zināmo adresi, tiek uzskatīta par piegādātu, lai gan saņēmējs vairs neatrodas minētajā adresē un līdz ar to viņam nav bijusi iespēja iepazīties ar sūtījuma saturu.

11. Nobeiguma noteikumi

11.1 Vispārējo vienošanos un Pirkuma līgumu (ieskaitot no tā izrietošās attiecības) reglamentē Čehijas Republikas likumi.

11.2 Puses apņemas atrisināt visus un visus savstarpējos strīdus, kas saistīti ar Vispārējo vienošanos vai Pirkuma līgumu, izlīguma veidā. Ja izlīgumu nevar panākt trīsdesmit (30) dienu laikā no dienas, kad viena no abām Pusēm rakstiski informējusi otru pusi par doto strīdu un lūgusi to atrisināt, šādu strīdu vai nevienprātību izšķir trīs (3) arbitrāžas tiesas šķīrējtiesneši, kas ir Čehijas Republikas Ekonomikas palātā un Čehijas Republikas Lauksaimniecības palātā, kuras mītnesvieta ir Prāgā (“Arbitrāžas tiesā”) saskaņā ar Arbitrāžas tiesas reglamentu. Izskatīšana šķīrējtiesā notiek Prāgā. Šķīrējtiesas process notiek čehu valodā. Katra Puse ieceļ vienu (1) šķīrējtiesnesi. Trīsdesmit (30) dienu laikā pēc to iecelšanas abi (2) pušu ieceltie šķīrējtiesneši ieceļ trešo šķīrējtiesnesi, kas darbojas kā šķīrējtiesas kolēģijas priekšsēdētājs. Ja kāda no Pusēm neieceļ šķīrējtiesnesi trīsdesmit (30) dienu laikā pēc tam, kad saņemta otras Puses prasība iecelt šķīrējtiesnesi, vai ja ieceltie šķīrējtiesneši nevar iecelt trešo šķīrējtiesnesi trīsdesmit (30) dienu laikā pēc otrā šķīrējtiesneša iecelšanas, attiecīgo(-s) šķīrējtiesnesi(-šus) ieceļ Arbitrāžas tiesas priekšsēdētājs. Šķīrējtiesas nolēmums Pusēm ir saistošs. Puses apņemas pildīt saistības, kas izriet no šķīrējtiesas nolēmuma. Šī šķīrējtiesas klauzula ir izpildāma atsevišķi. Ja konkrēti strīdi neietilpst Arbitrāžas tiesas jurisdikcijā saskaņā ar piemērojamām Čehijas Republikas tiesību normām, tos izšķir kompetentā tiesā.

11.3 Šie VNN ir derīgi un ir spēkā no 2015. gada 1. janvāra.